„Prace konserwatorskie i restauratorskie przy kościele parafialnym w 
Baboszewie” - modernizacja istniejącego odwodnienia kościoła.

https://www.bip.gminababoszewo.pl/1736,prace-konserwatorskie-i-restauratorskie-przy-kosciele-parafialnym-w-baboszewie-modernizacja-istniejacego-odwodnienia-kosciola
Zaproszenie do złożenia oferty

Załacznik nr 1 - formularz oferty
Załącznik nr 2 - projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 - Przebmiar robót

Załącznik nr 4 - Decyzja Nr 127DC2023 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Cz. 2
Załącznik nr 5 - oświadczenie Wykonawcy