Zastawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy) pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy kościele parafialnym w Baboszewie”.

 Zestawienie ofert:

 

Numer oferty

 

Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy

 

Siedziba lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

albo miejsce zamieszkania wykonawcy

 

Cena oferty (zł) brutto

1 2 3 4
1. MR Konserwacja Sp. z o.o. Warszawa 145 112,87
2. Jarkop Roboty Ziemne – Jarosław Nowicki Siemiątkowo 70 000,00
3. Firma Usługowo – Handlowa „LIBERPOL”

Andrzej Liberek

Płońsk 175 000,00